Centrul operaţional judeţean

Print

Atribuţiile Centrului operaţional judeţean

Centrul operaţional judeţean îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alertare şi coordonare tehnică, operaţională a intervenţiilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivelul judeţului Timiş.

Centrul operaţional organizează şi asigură Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Centrul operaţional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum şi cu specialişti în comunicaţii, informatică şi în alte domenii de activitate, conform cerinţelor operative.
Activitatea Centrului operaţional se desfăşoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal, potrivit legii.

În raport cu natura riscurilor şi cu frecvenţa lor de manifestare, precum şi cu datele geografice şi demografice, Centrul Operaţional se încadrează cu un număr de personal cuprins între 25 şi 60 de specialişti în domeniu.

Centrul operaţional are următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă din competenţă;
 2. b) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie, propunând, în condiţiile legii, instituirea stării de alertă;
 3. c) elaborează concepţia specifică privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite;
 4. d) face propuneri comitetului pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului Naţional, prin Inspectoratul General, privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 5. e) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 6. f) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor;
 7. g) centralizează solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze;
 8. h) asigură transmiterea mesajelor de înştiinţare primite către structurile din subordine, cele cu care colaborează şi către autorităţile locale;
 9. i) evaluează consecinţele probabile ale surselor de risc;
 10. j) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă;
 11. k) participă la activităţi în domeniul primirii şi acordării asistenţei internaţionale şi al medicinei de urgenţă la dezastre;
 12. l) îndeplineşte alte atribuţii, conform reglementărilor interne, emise în baza prevederilor legale.

Centrul operaţional are în structură compartimentele Analiză, evaluare şi coordonare intervenţie, Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat, Misiuni protecţie civilă, Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, Secretariatul tehnic permanent al CJSU.