Misiuni Protecție Civilă

Print

Compartimentul Misiuni protecţie civilă are următoarele atribuţii specifice:

            - Pe linie de înştiinţare, alarmare şi evacuare

 1. a) elaborează/coordonează măsurile de înştiinţare şi prealarmare a autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice locale şi a unităţilor MAI la nivel judeţean, precum şi asigurarea avertizării şi alarmării populaţiei în situaţii de protecţie civilă:
 1. Participă la elaborarea documentelor operative pentru punerea în aplicare a măsurilor de protecţie civilă în unităţile MAI, armonizate/adaptate la nivelul unităţilor ISUJ:
 1. Participare la organizarea şi asigurarea măsurilor de protecţie prin evacuare a populaţiei, autorităţilor administraţiei publice şi instituţiilor publice locale în situaţii de urgenţă şi la conflict armat:

- Pe linie de asanare pirotehnică şi adăpostire

 1. elaborează puncte de vedere pentru elaborarea legislaţiei pe linie de asanare pirotehnică şi adăpostire;
 2. coordonează şi verifică activitatea de asanare pirotehnică/distrugere la nivelul judeţului;
 3. organizează activitatea de asanare pirotehnică şi distrugere a muniţiei descoperite neexplodate/zăpoare şi aplică normele şi instrucţiunile privind asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată;
 4. propune măsuri pentru modernizarea tehnicii şi a mijloacelor necesare asanării terenului de muniţiile neexplodate;
 5. participă la sesiunile de pregătire, verificare şi autorizare în vederea executării misiunilor pirotehnice;
 6. verifică aplicarea concepţiei adăpostirii populaţiei şi personalului salariat, cu materializarea măsurilor în conţinutul documentelor operative de protecţie civilă;
 7. coordonează şi verifică activitatea de adăpostire la nivelul judeţului;
 8. centralizează, la nivelul judeţului, situaţia fondului de adăpostire pentru populaţie, salariaţi şi autorităţile centrale/locale;
 9. întocmeşte cererile de produse şi servicii, precum şi necesarul de adăposturi ce se vor asigura prin Planul de mobilizare a economiei naţionale;
 10. verifică starea de operativitate a adăposturilor şi punctelor de comandă de protecţie civilă din judeţ;
 11. participă la exerciţii şi aplicaţii organizate de IGSU, în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
 12. execută pregătirea de specialitate a echipelor pirotehnice;
 13. participă (la ordin) la activităţile desfăşurate de către structurile cu care colaborează pe linie de specialitate; propune direcţii de acţiune în vederea identificării unor spaţii de adăpostire de la nivelul judeţului pentru a fi utilizate în situaţii de urgenţă;
 14. participă la elaborarea de norme, instrucţiuni tehnice, metodologii, normative, regulamente, standarde şi proceduri operaţionale şi reglementări tehnice pe linie de adăpostire şi asanare pirotehnică;
 15. participă la organizarea şi desfăşurarea unor cursuri, convocări, instructaje, consfătuiri, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, mese de lucru, ateliere, schimburi de experienţă, exerciţii şi aplicaţii de specialitate;
 16. întocmeşte documentele care au stat la baza activităţilor de asanare a teritoriului de muniţiile rămase neexplodate;
 17. întocmeşte documentele necesare în vederea distrugerii muniţiei descoperite neexplodate/zăpoarelor, pe teritoriul judeţului;
 18. întocmeşte Procesul verbal încheiat la terminarea lucrărilor de distrugere a muniţiei descoperite neexplodate/zăpoarelor, pe teritoriul judeţului;
 19. întocmeşte Protocolul pentru executarea lucrărilor de asanare pirotehnică, în cazul deschiderii unui punct de lucru pirotehnic;
 20. colaborează, în limita competenţelor, cu reprezentanţi ai autorităţilor publice, instituţiilor publice, operatorilor economici şi alte persoane juridice de pe teritoriul judeţului pentru îndeplinirea atribuţiilor şi executarea tuturor activităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
 21. îndrumă şi controlează modul de pregătire a salariaţilor acestora pentru gestionarea situaţiilor de protecţie civilă;
 22. participă la inspecţii şi controale privind modul de respectare şi aplicare a normelor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, potrivit competenţelor;
 23. coordonează şi îndrumă activităţile de aplicare a măsurilor preventive de protecţie civilă pe teritoriul judeţului (reglementare, avizare/autorizare, informare publică, îndrumare şi control, precum şi pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de protecţie civilă);
 24. participă la activităţile de informare publică, pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice judeţului, măsurile de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de protecţie civilă;
 25. organizează exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire de protecţie civilă la instituţii publice sau operatori economici;
 26. întocmeşte concepţia şi planurile de desfăşurare a exerciţiilor, antrenamentelor şi aplicaţiilor de la nivelul judeţului;
 27. planifică şi desfăşoară controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la pregătirea şi aplicarea măsurilor de protecţie a populaţiei de către autorităţile judeţene/locale şi operatorii economici;
 28. verifică activitatea operatorilor economici care colectează deşeuri metalice de la populaţie privind modul de comportare în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate;
 29. organizează activităţi de pregătire a directorilor/managerilor operatorilor economici care colectează deşeuri metalice de la populaţie, în vederea prevenirii accidentelor în rândul populaţiei privind mânuirea imprudentă a muniţiilor rămase neexplodate din timpul conflictelor armate.

- Pe linie de urgenţe CBRN

 1. participă la pregătirea, coordonarea şi desfăşurarea exerciţiilor pe linie de protecţie CBRN, organizate şi conduse de către Inspectorat;
 2. asigură datele necesare completării şi transmiterii de către COJ a Rapoartelor de intervenţie privind incidente/evenimente de tip CBRN, prin echipa CBRN, daca nu conduce intervenţia;
 3. transmite, în termen de 24 de ore de la identificarea unei defecţiuni, tipul de echipament/aparat/tehnică ce nu mai corespunde din punct de vedere al capabilităţilor operaţionale precum şi eventuale propuneri de soluţionare;
 4. participă (la ordin) la activităţile desfăşurate de către structurile cu care colaborează pe linie de specialitate;
 5. propune direcţii de acţiune în vederea identificării riscurilor CBRN şi monitorizării surselor potenţiale generatoare de urgenţe nucleare, radiologice, chimice sau biologice;
 6. participă la elaborarea de norme, instrucţiuni tehnice, metodologii, normative, regulamente, standarde şi proceduri operaţionale, reglementări tehnice şi ghiduri în domeniul CBRN
 7. participă la organizarea şi desfăşurarea unor cursuri, convocări, instructaje, consfătuiri, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, mese de lucru, ateliere, schimburi de experienţă, exerciţii şi aplicaţii de specialitate;
 8. participă la evaluarea urmărilor producerii unui accident chimic, sau urgenţe nucleare, radiologice, biologice produse în zona de competenţă şi propune măsurile, acţiunile şi forţele necesare pentru managementul acţiunilor  şi intervenţiei;
 9. participă, la ordin, la activităţi de coordonare a intervenţiei în care este utilizată autospeciala de primă intervenţie şi cercetare CBRN;
 10. coordonează cercetarea CBRN, controlul dozimetric şi decontaminarea la nivelul ISUJ;
 11. coordoneaza misiunile de monitorizare a scăderii în timp a nivelului de radiaţie, modificărilor survenite în zonele contaminate cu substanţe toxice;
 12. verifică realizarea notificării Dispeceratului şi a Centrului de Accident Nuclear şi Urgenţă Radiologică (CANUR)  din cadrul IGSU de către Dispeceratul ISUJ în situaţia participării autospecialei CBRN la misiuni de intervenţie, monitorizare, evaluare incidente/accidente CBRN/de mediu sau la solicitarea altor instituţii;
 13. întocmeşte planurile de desfăşurare şi planurile conspecte ale temelor de pregătire a echipei CBRN;
 14. elaborează documentele de planificare a activităţii proprii şi le supune spre aprobare şefului nemijlocit;
 15. răspunde de transmiterea datelor solicitate pe linie de specialitate conform ordinelor emise în acest sens;
 16. analizează periodic modul de desfăşurare a pregătirii echipajului CBRNe şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
 17. coordonează, verifică şi controlează activităţile privind perfecţionarea pregătirii pe linie de specialitate a personalului echipei CBRNe;
 18. verifică, îndeplinirea şi respectarea măsurilor de protecţie înscrise în planurile de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă generate de accidente chimice, nucleare sau biologice, epidemii, epizootii; controlează şi evaluează aplicabilitatea planurilor de intervenţie şi a celor de evacuare în caz de urgenţe CBRN;
 19. verifică respectarea periodicitatii întreţinerilor tehnice, inscrise in formularele tehnice ale aparaturii, a evidentei reparaţiilor şi a etalonării aparaturii de cercetare CBRN; evidenţa dozelor de radiaţie primite de personal pe timpul desfăşurării activităţilor de intervenţie.
 20. ține evidenţa surselor radiologice utilizate de operatorii economici şi instituţiile publice si a instituţiilor medicale specializate în tratarea bolilor de iradiere şi capacitatea de spitalizare;
 21. ține evidenţa forţelor şi mijloacelor disponibile pentru gestionarea accidentelor nucleare sau urgenţelor radiologice din zona de competenţă, P.D.P., P.D.E., P.D.M.T., laboratoarelor chimice;
 22. ține evidenţa forţelor şi mijloacelor disponibile pentru gestionarea accidentelor nucleare sau urgenţelor radiologice din zona de competenţă; evidenţa evenimentelor pe linie de incidente CBRN; evidenţa statistică a colectivităţilor de animale din zona de competenţă;
 23. actualizează evidenţa instituţiilor, operatorilor economici şi localităţilor implicaţi(te) în răspunsul în caz de urgenţă chimică, nucleară, radiologică sau biologică şi planifică, dacă situaţia o impune;
 24. urmăreşte modul de întocmire a planurilor de protecţie şi intervenţie în caz de urgenţă nucleară, radiologică, chimică şi biologică şi distribuie extrasele către instituţiile, operatorii economici şi localităţile implicaţi(te) în răspunsul în caz de urgenţă nucleară sau radiologică, cu sarcini de interventie.